Tajemnice Losu – ezoteryczny program w Telewizji Polsat. Najlepsze wróżki w kraju do Twojej dyspozycji.

Regulamin programu Tajemnice Losu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi prowadzenia pogawędek o tematyce ezoterycznej (zwanej dalej: „Usługą”) za pomocą połączeń głosowych (telefonicznych) IVR aktywowanych przez Użytkownika lub za pośrednictwem połączeń głosowych (telefonicznych) IVR realizowanych w ramach połączeń typu CallBack (inicjowanych przez Organizatora) lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).

2. Organizatorem Usługi jest: Teleaudio DWA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770  (dalej jako: „Organizator”).

3. Usługa jest oferowana na terenie Polski, za wyjątkiem połączeń realizowanych w trybie CallBack, dostępnych także z innych państw świata, zgodnie postanowieniami § 3 ust. 3 Regulaminu.

4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana w nn. Regulaminie: „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego.

§ 2

Ogólne zasady korzystania z Usługi

1. Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi:

        a) nawiązuje bezpośrednie połączenie z wróżką za pośrednictwem numerów: *741174, 708 770 385, 708 770 780, (opłata za minutę połączenia: 4 zł netto/4,92 zł brutto/min) lub

        b) wysyła do wróżki SMS pod numer 73310 (opłata 3,00 zł netto/ 3,69 zł brutto/ sms) o treści: Ezo. Twoje pytanie lub o jakiejkolwiek innej treści, lub

        c) aktywuje Usługę na stronie internetowej (www.tajemnicelosu.pl) i korzysta z połączenia CallBack inicjowanego przez wróżkę.

2. Numery telefonów wymienione w ust. 1 pkt a)  dostępne są z telefonów stacjonarnych i komórkowych w sieci T-mobile, Orange, Plus, Play, za wyjątkiem numeru *741174, który jest dostępny tylko z telefonów komórkowych w sieci T-mobile, Orange, Plus, Play

3. Numer SMS wymieniony w ust. 1 pkt b) dostępny jest z telefonów komórkowych w sieci T-mobile, Orange, Plus, Play.

§3

Zasady korzystania z Usługi przy wykorzystaniu połączeń CallBack

1. Usługa CallBack, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) powyżej, polega na umożliwieniu Użytkownikowi, po rejestracji na stronie internetowej i po dokonaniu wyboru rodzaju i długości usługi z jakiej chciałby skorzystać, opłacenie Usługi przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (agenta rozliczeniowego Cashbill S.A. lub systemu płatności PayPal), a następnie uzyskanie połączenia telefonicznego z wróżką poprzez oddzwonienie przez wybraną wróżkę bezpośrednio na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, podany w formularzu zamówienia Usługi.

2. Operatorem usługi technicznej CallBack jest Organizator.

3. Usługa CallBack może być zrealizowana wyłącznie dla posiadaczy telefonów stacjonarnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone (w tym Alaska i Hawaje), Szwecja, Watykan i Wielka Brytania, Australia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Szwajcaria i Włochy.

W przypadku Użytkowników z terenu Polski Usługa może być świadczona dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych.

4. Aby aktywować oddzwonienie w ramach usługi CallBack Użytkownik powinien wybrać z góry, w procesie aktywacji Usługi, interesujący go czas trwania rozmowy np.: 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut, 25 minut, 30 minut , 35 minut, 45 minut, 60 minut, podać wymagane dane oraz opłacić Usługę.

5. Płatności w ramach usługi CallBack mogą być realizowane za pośrednictwem przelewów bankowych – wyłącznie za pośrednictwem następujących banków: mBank (PBL), multiBank (PBL), Inteligo (PBL), PKO BP (PBL), ING Bank Śląski, Alior Bank, Alior Sync, Bank BPH, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank PKO BP, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Bank Zachodni WBK, BGŻ, BNP Paribas Bank Polska, BRE Bank, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank PBC, FM Bank, Getin Noble Bank, Getin Noble Bank (gb24.pl), Idea Bank, Kredyt Bank, Meritum Bank ICB, neoBANK (WBS), Plus Bank , Raiffeisen Bank Polska, Toyota Bank Polska, Volkswagen Bank Polska, Dowolny przelew, Inteligo, Bank BPH (PBL), Bank Zachodni WBK (PBL), MeritumBank ePrzelewy (PBL),Alior Bank (PBL), Alior Sync (PBL), iKO (PBL).

Płatności w ramach usługi CallBack mogą być również dokonywane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – agenta rozliczeniowego Cashbill S.A. lub systemu płatności PayPal.

Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z oddzwonieniem na wskazany w formularzu numer.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto w złotych polskich (zawierają 23% podatek VAT), chyba, że wyraźnie wskazano, że chodzi o cenę netto.

6. Aktywacji Usługi za pośrednictwem usługi CallBack można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że wykonanie Usługi uzależnione jest od dostępnych godzin pracy wróżek zdefiniowanych na poszczególnych profilach tych wróżek, zamieszczonych na stronie internetowej.

7. Aktywacja jest skuteczna, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia na stronie internetowej, prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail oraz opłaci Usługę.

8. Po złożeniu przez Użytkownika skutecznego zamówienia (po dokonaniu aktywacji), Użytkownik otrzyma automatyczne potwierdzenie jej dokonania na wskazany przez siebie adres e-mail.

9. W wypadku, gdy podane przez Użytkownika dane są kompletne i prawidłowe, wróżka nawiąże połączenie telefoniczne z Użytkownikiem w okresie (terminie) wskazanym przez Użytkownika w procesie aktywacji Usługi, a jeżeli wykonanie połączenia w tym czasie byłoby niemożliwe – nie później niż w terminie 48 godzin od daty opłacenia Usługi.

Jeśli kontakt telefoniczny z Użytkownikiem nie będzie możliwy (w tym z przyczyn technicznych), Organizator ma prawo bądź do anulowania zamówienia – w takim wypadku koszty poniesione przez Użytkownika zostaną mu zwrócone w całości bądź do ponowienia próby połączenia z Użytkownikiem.

§4

Zasady realizacji Usługi

1. Określenie profilu (tematyki) ezoterycznej pogawędki znajduje się na stronie internetowej Portalu Tajemnice Losu zawierającej informacje dotyczące tej Usługi.

2. Wróżki i wróżbici, zgodnie ze specjalizacjami opisanymi w serwisie internetowym Tajemnice Losu postarają się odpowiedzieć na zadane przez Użytkowników serwisu pytania.

3. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

4. Na potrzeby przeprowadzenia wróżby, postawienia horoskopu lub kart wróż/wróżka może poprosić o dodatkowe dane tj. data urodzenia, imię itp. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podane przez Użytkownika dane nie będą notowane oraz wykorzystywane w żaden sposób po zakończeniu pogawędki.

5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne, w szczególności, gdy w czasie rozmowy Użytkownik będzie wulgarny lub będzie obrażał wróżki.

7. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Organizator: jest Teleaudio DWA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000545770  ,  dane kontaktowe: adres email:  reklamacje@teleaudio.pl

2.     Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:

a)         numer telefonu,

b)         dane osobowe podane przez osobę, której dane dotyczą w trakcie lub związku z realizacją serwisu przez Administratora (o ile wynika to ze specyfiki serwisu), w tym: imię, pseudonim, miejscowość zamieszkania, wiek, płeć, data urodzenia

c)         dane osobowe wskazane w treści reklamacji:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania / adres korespondencyjny

 – adres email,

 – inne, wskazane przez nadawcę reklamacji. 

3.         Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie:

a)         § 3 ust. 1 pkt b) RODO – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy, której  Użytkownik jest  stroną lub do podjęcia działań na Użytkownika żądanie, przed zawarciem umowy, przy czym pod pojęciem umowy winien być rozumiany regulamin serwisu,

b)         § 3 ust. 1 pkt f) RODO – w zakresie w jakim dotyczy to uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, przy czym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie należy uznać przetwarzanie danych osobowych do celów:

            –     marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora,

–          po wykonaniu umowy (zrealizowaniu treści serwisu) archiwizowanie dla celów dowodowych (w tym rozliczeniowych) danych przetwarzanych uprzednio na podstawie pkt a) powyżej.

            Pod pojęciem „RODO” należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), uprzejmie informujemy, że:

4.         Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) przyjęcia zgłoszenia do udziału w serwisie, aktywacji i świadczenia tego serwisu oraz przekazywania informacji o usługach telekomunikacyjnych / o dodatkowych świadczeniach do usługi telekomunikacyjnej / o usługach świadczonych drogą elektroniczną – będących przedmiotem serwisu (umowy),

b)         wyjaśnienia / rozpoznania ewentualnej reklamacji lub skargi,

c)         dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu skorzystania z serwisu,

d) udzielania wyjaśnień uprawnionym organom, w szczególności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane będą także w celu:

d)         marketingu własnych usług Administratora, tj. informowania uczestników serwisu o nowych serwisach, których organizatorem jest / będzie Administrator,

e)         archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym rozliczeniowych.

5.         Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.         Odbiorcami danych, udostępnianych w trybie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w RODO, mogą być agregatorzy usług telekomunikacyjnych (podmioty biorące udział w obsłudze technicznej świadczenia usługi) jak również operatorzy telekomunikacyjni – odnośnie obsługi technicznej procesu aktywacji i świadczenia usług, dokonywania lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń z użytkownikami serwisu oraz celu wsparcia Administratora przy wyjaśnianiu reklamacji i skarg składanych przez osoby korzystające z serwisu.

7.         Dane osobowe – w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt a) – przetwarzane będą przez okres uczestniczenia Użytkownika w serwisie oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji.

            Dane osobowe – w zakresie dotyczącym marketingu bezpośredniego (promocji) usług Administratora, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt pierwszy  – przetwarzane będą przez okres pięciu (5) lat od daty ich pozyskania przez Administratora lub od daty, w której nastąpił ostatni kontakt z Administratorem ze strony osoby, której dane osobowe dotyczą.

            Dane osobowe – w zakresie dotyczącym archiwizacji danych i ich przechowywania dla celów dowodowych, w tym weryfikacji poprawności rozliczeń, o którym mowa w ust. 3 lit. b) podpunkt drugi – przetwarzane będą do czasu upływu okresu ustawowego przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji serwisu.

8.         Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej własnych danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przeniesienia danych.

9.         W przypadku uznania przez uprawnionego, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi – w zależności od okoliczności – przyjęcie zgłoszenia do serwisu, realizację (dostarczenie) treści serwisu lub rozpoznanie / wyjaśnienie reklamacji lub skargi.

11.       W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: reklamacje@teleaudio.pl

§5 Postanowienia końcowe

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,

2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego

3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

4) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,

5) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia

przez Użytkownika charakteru Usługi,

3. Regulamin usługi dostępny jest na stronie tajemnicelosu.pl oraz na pisemne żądanie w siedzibie

Organizatora.

4. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres korespondencyjny:  Teleaudio DWA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa.  Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania.

5. Podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie na numerach Premium SMS i IVR  jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000402506.